รับสมัครบุคคลเข้าทำงาน

วิศกรไฟฟ้า

วิศกรไฟฟ้า จำนวน 1 อัตรา

งานและหน้าที่รับผิดชอบ

 • ควบคุม กำกับ ดูแล โรงไฟฟ้าขนาดเล็ก 1 เมกะวัตต์ ผลิตไฟฟ้าจากก๊าซชีวภาพ ส่งขายให้กับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
 • วางแผนและการดำเนินงานบำรุงรักษา ซ่อมแซม เครื่องกำเนิดไฟฟ้า ระบบอุปกรณ์ไฟฟ้ารวใถึงหม้อแปลงและสายส่งไฟฟ้า อย่างมีประสิทธิภาพและมีความปลอดภัยเป็นหลัก
 • ประสานงาน และจัดทำรายงานสรุป ให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อสอดคล้องตามกฎหมายและข้อกำหนดอื่นๆ ตามมาตรฐานการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001 หรือระบบการจัดการด้านพลังงาน
 • ปฎิบัติงานอื่นตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

คุณสมบัติ

การสมัคร

ยื่นใบสมัครด้วยตนเองที่ บริษัท เอเชียนน้ำมันปาล์ม จำกัด เลขที่ 99 ม.2 ต.อ่าวลึกใต้ อ. อ่าวลึก จ.กระบี่ โทร 075-681354-5

หลักฐานการสมัคร

 • สำเนาบัตรประชาชน
 • สำเนาทะเบียนบ้าน
 • สำเนาวุฒิการศึกษา
 • รูปถ่าย 2 รูป
 • ใบผ่านงาน (ถ้ามี)
 • ใบรับรองแพทย์

ประกาศ ณ วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2560

วิศวกรโรงงาน

วิศวกรโรงงาน จำนวน 1 อัตรา

อัตราค่าจ้าง

รายเดือน

งานและหน้าที่รับผิดชอบ

คุณสมบัติ

การสมัคร

ยื่นใบสมัครด้วยตนเองที่ บริษัท เอเชียนน้ำมันปาล์ม จำกัด เลขที่ 99 ม.2 ต.อ่าวลึกใต้ อ. อ่าวลึก จ.กระบี่ โทร 075-681354-5

หลักฐานการสมัคร

 • สำเนาบัตรประชาชน
 • สำเนาทะเบียนบ้าน
 • สำเนาวุฒิการศึกษา
 • รูปถ่าย 2 รูป
 • ใบผ่านงาน (ถ้ามี)
 • ใบรับรองแพทย์
 • ใบประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม

Asian Palm Oil  2016 Created by Sittipas